Regulamin przewozów oraz sprzedaży biletów firmy Michalczewski sp. z o.o.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 roku.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r prawo przewozowe. (Dz.U. Nr 53, poz. 272, z późn.zm.) przewoźnik wprowadza niniejszy regulamin przewozów.
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów pasażerskich wykonywanych przez przewoźnika: Michalczewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom, Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, za nr KRS 0000560515, REGON: 361660219, NIP: 9482603812, o kapitale zakładowym 10 000 000,- zł (zwanego dalej Michalczewski lub Przewoźnik), a także sprzedaży biletów na podstawie których ten przewóz jest realizowany.
 3. Niniejszy regulamin jest wywieszany w miejscu sprzedaży biletów oraz w autobusach wykonujących przewozy na zasadach określonych w regulaminie.
 4. Pasażerowie korzystający z przejazdów zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
 5. Do umów przewozu zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r prawo przewozowe, kodeks cywilny oraz art. 7a, art. 10 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn.zm.).

§2

PRZEWÓZ PASAŻERÓW

 1. Pasażer zobowiązany jest do:
 1. posiadania i okazania kierowcy lub kontrolerowi biletów na każde wezwanie ważnego biletu na przejazd;
 2. w przypadku podróżowania na podstawie biletu ulgowego, okazania załodze autobusu lub kontrolerowi biletów ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu;
 3. w przypadku podróżowania na podstawie imiennego biletu miesięcznego, oprócz biletu pasażer musi posiadać dokument pozwalający na weryfikację swojej tożsamości w oparciu o dane ujawnione na bilecie i w dokumencie np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport.
 1. Wsiadanie i wysiadanie jest dozwolone wyłącznie na oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 2. Pasażerowie stojący podczas jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 3. Na pokładzie autobusu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).
 4. Kierowca może odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi – w szczególności nietrzeźwych, agresywnych lub uciążliwych dla innych pasażerów – takie osoby mogą być usunięte z autobusu.
 5. Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich. W przypadku poniesienia przez przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

§3

PRZEWÓZ BAGAŻU ORAZ ZWIERZĄT

 1. Pasażer ma prawo przewieźć nieodpłatnie bagaż przy czym rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 2. Zabronione jest przewożenie bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. Dozwolony jest nieodpłatnie przewóz:
  1. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są przewożone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp. w sposób chroniący przed wyrządzeniem szkody;
  2. nie więcej niż jednego psa pod warunkiem, że znajduje się na smyczy, w kagańcu i pod opieką osoby dorosłej oraz nie zachowuje się agresywnie i nie jest uciążliwy dla pasażerów – nie dostosowanie do powyższego spowoduje konieczność opuszczenia autobusu wraz z przewożonym zwierzęciem na żądanie kierowcy, kontrolera biletów lub innych pasażerów pomimo posiadania ważnego biletu na przejazd.
  3. dopuszcza się przewóz roweru – w zależności od stopnia napełnienia autobusu przy czym właściciel roweru, który zajmie oznaczone znakiem graficznym miejsca dla osób z wózkiem dziecięcym lub miejsce dla inwalidy na wózku, jest zobowiązany zwolnić je dla osób uprawnionych, a w sytuacji braku miejsca w autobusie opuścić pojazd bez możliwości ubiegania się o zwrot środków za kupiony bilet.
  4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane przez przewożony bagaż, rower lub zwierzęta.

§4

BILETY

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet:
 1. jednorazowy, zakupiony przy wejściu do autobusu u kierowcy;
 2. miesięczny, imienny, ważny we wszystkie dni tygodnia, składający się z wydruku z kasy fiskalnej wraz z hologramem potwierdzającym zakup biletu na dany miesiąc, który ważny jest jedynie z dowodem osobistym;
 3. okresowy, imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, składający się z wydruku z kasy fiskalnej wraz z hologramem potwierdzającym zakup biletu na dany miesiąc, który ważny jest jedynie z dowodem osobistym;
 1. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy prawo przewozowe, na biletach wskazanych w ust. 1 lit b-c, zamieszcza się następujące dane osobowe pasażera: imię, nazwisko oraz PESEL. W przypadku obcokrajowca niedysponującego numerem PESEL, umieszcza się zamiast niego nr identyfikacyjny dokumentu którym się posługuje przebywając na terytorium RP. W/w dane osobowe nanoszone są na bilet przez pracownika Przewoźnika przy sprzedaży biletu. Pasażer nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania zmian oraz przeróbek. W przypadku zauważanie błędu, powinien on zgłosić błędy przewoźnikowi, który dokona wymiany biletu na wolny od błędu.
 2. Za bilet nieważny (co jest traktowane jak przejazd bez biletu) uznaje się:
 1. bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu danych lub danych osobowych w przypadku biletu imiennego;
 2. bilet imienny, który posiada cechy poprawiania, zmieniania lub usuwania danych na nim zawartych – bilet taki może zostać zatrzymany przez kierowcę lub kontrolę biletów.
 1. Sprzedaż biletów wskazanych w §4 ust. 1 a prowadzi kierowca na przystankach przy wsiadaniu pasażerów do autobusu. Sprzedaż biletów wskazanych w §4 ust. 1 b-c, prowadzona jest w miejscu wyznaczonym przez Przewoźnika a informacja o miejscu i terminie sprzedaży udostępniona będzie na stronie internetowej przewoźnika oraz w komunikatach w autobusach. Przy zakupie należy podać imię, nazwisko oraz PESEL osoby, dla której nabywamy jest bilet. Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do ulgi. Przewoźnik nie przewiduje sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu, ani innych środków porozumiewania na odległość.

§5

OPŁATY ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU LUB DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO ULGOWYCH LUB BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW – ważne od 01.10.2020.

 1. Za przejazd bez ważnego biletu naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 175 zł.
 2. Za przejazd na bilecie ulgowym bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 140 zł.
 3. Za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 350 zł.
 4. Wezwanie do zapłaty ulega umorzeniu jeśli pasażer nie później niż wciągu 7 dniprzedłoży ważny podczas kontroli bilet imienny lub dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz uiści opłatę manipulacyjną 14 zł.
 5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu o 30%.

§6

ULGI USTAWOWE

 1. Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami.
 2. Opłata za bilet ulgowy obliczana jest na podstawie właściwej ulgi ustawowej oraz ceny podstawowej określonej w aktualnie obowiązującym cenniku.
 3. Pasażer podróżujący na podstawie biletu ulgowego jest zobowiązany do okazania kierowcy przy wejściu do autobusu oraz w czasie kontroli biletów ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

§7

KONTROLA BILETÓW

 1. Do kontroli biletów uprawnieni są kontrolerzy Agencji Ochrony Osób i Mienia „REFLEX” sp. z o.o. Osoby kontrolujące zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu, który zawiera:
  1. nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
  2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu;
  3. zdjęcie kontrolującego;
  4. zakres upoważnienia;
  5. okres ważności;
  6. pieczęć i podpis przewoźnika.
 2. Kontrola biletów polega na sprawdzeniu posiadania ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów zarówno pasażerów jadących jak również wysiadających z pojazdu.
 3. W przypadku braku biletu lub dokumentów uprawniających do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów pasażer zobowiązany jest bezzwłocznie okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, na podstawie którego zostanie wystawione wezwanie do zapłaty wręczane pasażerowi za pokwitowaniem.
 4. W przypadku odmowy przez pasażera uiszczenia należności w autobusie, jest on zobowiązany bezzwłocznie okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, na podstawie którego kontroler wystawi wezwanie do zapłaty (wręczane pasażerowi za pokwitowaniem).
 5. W wezwaniu do zapłaty kontroler wpisuje dane wymagane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niezbędne do prowadzenia windykacji należności i kierowania do sądu pozwów o zapłatę.
 6. W przypadku nie zapłacenia należności i nieokazania dokumentu przez pasażera,kontroler ma prawo ująć go i niezwłocznie oddać w ręce funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej – w celu ustalenia jego tożsamości.
 7. Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji do firmy kontrolującej w terminach wskazanych w obowiązujących powszechnie przepisach prawa.

§8

REKLAMACJE

 1. Pasażer niezadowolony z wykonania lub jakości usługi przewozu, może złożyć reklamacje. Mogą być one składane korespondencyjnie – na adres przewoźnika. Michalczewski sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane reklamującego umożliwiające identyfikację oraz kontakt, informacje na temat przyczyny reklamacji, kopię biletu na podstawie którego reklamujący korzystał z przewozu.
 2. Jeżeli reklamującym jest konsument, przewoźnik udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na dane kontaktowe wskazane w reklamacji.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamujący ma prawo złożyć odwołanie. Do rozpoznania odwołania stosuje się odpowiedni ust. 2.

§9

DANE OSOBOWE

 1. Przewoźnik oświadcza, że dane osobowe przekazane w związku z zawarciem lub wykonaniem umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu, przetwarzane są w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
 2. Stosownie do wymogów tego aktu, Michalczewski sp. z o.o. informuje że:
  1. jest administratorem danych osobowych zbieranych w związku z:
   1. zakupem biletów;
   2. przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji oraz odwołań;
 • uzyskanych w toku kontroli biletów – w tym na wezwaniach do zapłaty.
 1. dane osobowe uzyskane w toku:
  1. wykonywania umowy której warunki określa niniejszy regulamin będą przetwarzane w celu jej wykonania oraz w celu przyjęcia i rozpoznania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po utracie podstawy do wykorzystania w w/w celach, będą przechowywane na wypadek konieczności ich wykorzystania w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Dane osobowe ujawnione w wezwaniach do zapłaty wystawionych przy kontroli biletów przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 11 od daty zakończenia wykonywania umowy – ze względu na prawnie uzasadniony interes Przewoźnika – tj. ochronę przed roszczeniami;
 4. osoba której dane są przetwarzane przez Przewoźnika ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO;
 5. udostępnienie danych przy zawarciu przewozu w formie biletów o których mowa w §4 ust. 1 b-c oraz w ramach reklamacji, jest wymogiem koniecznym do jej zwarcia oraz wykonania, odmowa udostępnienia danych może uniemożliwić osiągnięcie celu umowy;
 6. Michalczewski sp. z o.o. nie prowadzi profilowania;
 7. dane nie będą wykorzystywane w celu innym niż opisane powyżej.
 1. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych, dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Michalczewski sp. z o.o. – Administratora danych, a także poprzez zapoznanie się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie internetowej.
 2. Osoba zawierająca umowę do której zastosowanie znajduje niniejszy regulamin również na rzecz osób trzecich – których dane przekazuje Przewoźnikowi, zobowiązuje się do informowania tych osób o treści ust. 1-3 osoby których dane przekazuje.